KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Etik İş Davranışları Politikası

PİRTEKS olarak tüm işin yürütülmesi ile ilgili süreçleri ve müşterilerimizle olan ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdendir.

Politikamız, şirketimize ait gizli ve hususi bilgileri, rekabet açısından olumsuz etki yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, mali bilgileri, personel özlük dosyalarındaki bilgileri, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgileri üçüncü şahıslarla akdedilen “Gizlilik Anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar. PİRTEKS çalışanları, çıkar çatışmasından uzak durarak, şirketin adını ve gücünü, kişinin kendisine çıkar sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınır.

1. Uygulama Kuralları
1.1 PİRTEKS Çalışan İlişkileri

PİRTEKS, çalışanlarına önem verir ve çalışan haklarına sahip çıkar. “En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır” bakış açısına sahiptir, bu bakış açısı PİRTEKS kurulduğu günden itibaren özümsediği temel ilkelerden biridir. Bu çerçevede;

• İşe almadaki tek ölçüt olarak işe uygunluk aranmaktadır. Hiçbir şekilde herhangi bir cinsiyet, vb.. ayrım yapmadan fırsat eşitliği sağlamak,
• Şirketimizi daha ileriye taşıyacak en donanımlı gençleri ve deneyimli profesyonelleri firmamıza kazandırmak,
• Çalışanların yeteneklerinden, hayal güçlerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami ölçüde fayda sağlamak,
• Çalışanların eğitilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için imkân ve fırsat sağlamak,
• Adil ve eşit ücret politikaları, etkin ve tarafsız performans değerlendirme sistem ve yapılan uygulamalar ile başarıyı ödüllendirmek,
• Atama, terfi ve ödüllendirmelerde fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların firmaya olan bağlılığını arttırmak ve bunun sürekliliğini korumak,
• Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,
• İşbirliği, takım çalışmasının ve dayanışmanın en önemli öğe olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden, çalışma ortamını yaratmak ve bunu kalıcı kılmak,
• İşyerinde tacize (sözlü veya fiziki),baskıya ve mobbing’e ne olursa olsun hiçbir açıdan müsaade etmemek,
• İşyerinde çocuk işçi çalıştırmamak,
• Çalışanların görüş, öneri ve dileklerini değerlendirmek, en kısa sürede yanıtlamak ve motivasyonlarını arttırıcı tedbirler almak,
• İnsan haklarına saygılı olmak ve sahip çıkmak,
• Bütün bunlar çalışanlar ile firma arasındaki ilişkiler açısından temel prensipleri oluşturur.

1.2 PİRTEKS Dış İlişkiler

Pirteks’in paydaşları ile ilişkilerini yönlendiren temel prensipler aşağıda sıralanmıştır:

1.2.1 Paydaşlarla İletişim

• PİRTEKS markasını toplumdaki itibarına zarar vermeyecek ve olumsuz etkilemeyecek şekilde temsil etmek ve itibarını arttırmak,
• Paydaşlarla iletişim yollarını açık tutarak eleştiri ve önerilerinden yararlanmak, olumlu ilişkilerin devamını sağlamak ve korumak,

• Pay Sahipleri İlişkileri

• Pay sahiplerinin kanunlarla belirlenmiş hak ve çıkarlarını gözetmek,

• Pay sahipleri tarafından sağlanan kaynakların karşılığı olarak değer yaratılması için azami ölçüde gayreti göstermek, oluşan karı kanunlara ve mevzuata uygun olacak şekilde pay sahiplerine iletmek ya da yatırıma yönlendirerek değerlendirmek,

• Şirketlerle ilgili olarak, açıklanması gereken hususların tam, zamanında ve doğru bir şekilde pay sahiplerine ve kamuya duyurulmasını sağlamak,

1.2.3. Yasalara Uyum ve Hukuki İşlemler

• Faaliyet gösterilen ve yeni girilecek ülkelerdeki ilgili tüm yasa, kural ve düzenlemelere Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmelere uygun hareket etmeyi ilke edinmek,

• Tüm işletme faaliyetlerini yasalara göre eksiksiz ve uygun bir şekilde yönetmek, kayıt altında tutmak ve raporlamak,

• Üçüncü şahıs ve kuruluşlarla yapılan anlaşmaların, tabi olunan yasalara, mevzuata ve etik kurallara uygun, açık ve anlaşılır olmasını sağlamak.

1.2.4. Müşteri İlişkileri

• Müşteriler için değer olgusunu yaratmak, taleplerine ve gereksinimlerine en üst düzeyde cevap vermek,
• Kaliteli ürün ve hizmetler ortaya koymak,
• Müşteriler ile olan ilişkilerde nezaket kuralları içerisinde profesyonel davranmak,
• Müşterilere ait kişisel bilgileri ve gizliliğini ilgili yasalara uygun şekilde muhafaza etmek,
• Müşterileri yanılgıya düşürecek yanlış ve eksik bilgi vermemek,
• 1.2.5. Tedarikçi İlişkileri
• Tedarikçi, seçiminde objektif karar vermek,
• Tedarikçi denetimlerinde beklenen makul gizlilik ve iş güvenliği kurallarına uymak,

1.3 Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları

PİRTEKS adının profesyonellik, dürüstlük ve güvenle anılmasının devamlılığı ve daha ileri bir seviyeye taşınması, tüm PİRTEKS çalışanlarının en önemli sorumluluğudur. Bu çerçevede, PİRTEKS çalışanlarından beklenenler aşağıda gibi sıralanmıştır;
• Yasalara devamlı uymak,
• Temel ahlaki ve insani değerler içerisinde vazifelerini yerine getirmek,
• Firma içerisindeki tüm ilişkilerinde hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak,
• Nasıl olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, yabancı rüşvet almamak ve vermemek, bu gibi hareketlerin yapılmasını yetkisi dahilinde önlemek, evrakta sahtecilik yapmamak,
• Devam edilen görevlerde, ilgili iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek ve bu kapsamda diğer firma çalışanların işlerini gereği gibi yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda bulunmamak, iş akışını bozmamak,
• İlke olarak Kolaylaştırma amaçlı ödemeler yapmamak (Rüşvet vermemek),
• Açıkça yetkilendirilmedikçe firmayı taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada kati suretle bulunmamak,
• Firmanın bilgi sistemleri de dahil olmak üzere, tüm maddi ve manevi varlıklarına şahsi mal varlığı gibi dikkatle özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık, fiziksel zararlara ve sabotajlara karşı korumak,

1.3.1. Varlık ve Bilgi Yönetimi

• Varlık, bilgi güvenliği ve gizliliği hususundaki tüm firma düzenlemeleri, taahhütname ve uygulanan yönetmelikler aşağıdaki maddelerin tamamlayıcısı olarak kabul edilir.

1.3.1.1. Fikri Mülkiyet Hakları

• Yeni tasarlanan ürün, süreç ve yazılımların fikri aidiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve sonuçlanmasını sağlamak, bu tür icat ve bilgilerin yazılı onayı alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmasını önlemek,
• Başka firmalara ait patent, ticari sırlar, marka, telif hakları, bilgisayar programları ya da diğer fikri mülkiyet haklarının hukuka aykırı bir şekilde bilerek veya yetkisiz bir şekilde kullanımından kaçınmak,
• Pirteks’e ait her türlü fikri mülkiyet haklarına ilişkin saklı bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmasının lazım olduğu durumlarda haklarımızın korunması için gerekli tedbirleri ilgili prosedürlere uygun olarak almak.

1.3.1.2. Bilgi Yönetimi

• Tüm kayıtların yasal süresince sağlıklı bir şekilde saklanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,
• Üçüncü kişilerden gelen şirket için gizli kategorisine giren bilgi taleplerini, üst yönetim onayı olmadan cevaplamamak,
• Şirketin açıkladığı beyan ve takdim ettiği raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği göstermek,

1.3.1.3. Güvenlik ve Kriz Yönetimi

• Muhtemel terör, doğal afet ve kötü niyetli girişimlere karşı firma çalışanlarını, bilgi ve bilgi sistemlerini, fabrika ve idari yapıların korunması için gerekli tedbirleri almak ve iletişimini sağlamak,
• Terör, doğal afet vb. olması durumunda kullanılacak acil kriz yönetimi ile ilgili gerekli kriz planlamasını yapmak, bu yolla kriz anında minimum kayıpla işin sürekliliğini sağlamak,
• Şirket varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını engellemek için her türlü önlemi almak.

1.3.1.4. Gizlilik

• PİRTEKS, şirkete ait ticari sırların, şirketin yarış gücünü zayıflatacak bilgilerin, personel haklarının ve bilgilerinin, paydaşlarıyla olan anlaşmaların, gizlilik içerisinde olduğu bilinci ile hareket eder, bunları korur ve mahremiyetini sağlar.
• Firma çalışanları, iş gereği öğrendiklerini ve sorumlu oldukları belgeleri, şirket içinde ve dışındaki yetkisiz kişi ve kişilerle paylaşamaz, direkt ya da dolaylı olarak spekülatif amaçla kullanmaz,
• PİRTEKS, müşterilerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının ve iş başvurusu yapan adayların ticari ve kişisel bilgilerini saklar ve korur.

1.3.2. Çıkar Çatışmasından Kaçınmak

• Çıkar çatışması; firma çalışanlarının görevlerini yansız bir şekilde yerine getirmelerini etkileyen ya da etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü çıkarları ve onlarla ilgili maddi ya da herhangi bir kişisel çıkara sahip olmaları halini ifade eder.

1.3.2.1. Kendi Veya Yakınlar Lehine İşlem Yapmama

• Unvan ve yetkiden yaralanarak, yakınları, kendisi veya üçüncü kişiler lehine hak edilmemiş çıkar sağlamamak,
• Yapılacak kişisel yatırımlarda, hali hazırda çalışılan kurumla menfaat kesişmesi durumuna düşmemeye özen göstermek,
• Ticari ilişki içerisinde olunan bir farklı şirkette yakınlarının pay veya maddi çıkar sahibi olmasının öğrenilmesi durumunda bir üst yetkilisine durumu iletmek,

1.3.2.2. İşten Ayrılanların PİRTEKS İle İş Yapması

• Firmadaki görevinden ayrıldıktan sonra kendisi şirket kurarak ya da başka bir şirkete olan ortaklığı ile Pirteks’e yüklenicilik, satıcılık, danışmanlık, temsilcilik, bayilik veya benzeri konularda iş yapmak, olumsuz algı doğurabilecek, dikkat edilmesi gereken çok elzem bir husustur. Firmadan istifa eden bir çalışanın başka bir şirkette üst yönetimde ya da karar verici bir pozisyonda olması da ayrıca dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konudur,

• Böyle bir sürecin öncesinde ya da sonrasında firma çıkarları çerçevesinde aksiyon alınması, ahlaki ve etik kurallara uyulması, süreç öncesinde ve sonrasında menfaat kesişmelerine izin verilmemesi gereklidir,

• Bu durumdaki bir tedarikçi için ilgili yöneticinin uygunsuz bir durum olmadığına dair rapor hazırlayarak bir üst yetkilisini bilgilendirmesi gerekmektedir,

• Uygunsuz bir durum var ise ilgili kişiyle ve ilgili firma ile ticari ilişki kurulmamalıdır.

• Genel Müdür onayını gerektiren istisnai durumlar dışında olumsuz algılamaları engellemek üzere bu tür ticari ilişkilere çalışanın firmadan ayrılmasından sonra 2 yıl geçmeden onay vermemek gereklidir.

• Firmadan ayrılmış bir çalışanın tekrar alınması durumunda Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri ile belirtilen ilkelerden herhangi birine bağdaşan sebep ile ilişiğinin kesilmemiş olması şartı aranır.

• Yasalara Uyma

• Pirteks, Türkiye Cumhuriyetinin tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerine, insan haklarına saygılı ve bağlıdır,
• Pirteks, işletimde olduğu her ülkenin toplumsal değerlerine, hukuk kurallarına, saygı gösterir ve sosyal sorumluluk anlayışı ile çalışır.
• Pirteks, yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası mevzuat içerisinde devam ettirir. Yasalarla belirlenen düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bilgileri, tam zamanında takdim eder.
• Pirteks, vergi kaçırmak, yolsuzluk yapma, rüşvet alma-verme, mali raporlarda devleti yanıltma, vb. durumlar içerisinde asla yer almaz; yolsuzlukla mücadele etmeyi görev bilir.
• Pirteks, tedarikçilerden mal ve hizmet satın alırken, ilgili tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik, vb.) uygunlukla hareket etmektedir.

1.4 Siyasi Faaliyet Yasağı

• Pirteks, siyasi partiler ya da siyasi adaylara bağışta bulunamaz,
• Pirteks, siyasi konularda iş yeri sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri amaçlı etkinliklere izin vermez.
• Pirteks, şirket olanaklarını siyasi amaçlı faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis etmez.

1.5 Çevre

• Pirteks, hem kendi çalışmalarında hem de tedarikçileri le birlikte yaptığı çalışmalarda çevreyi korumaya en üst düzeyde özen gösterir. Bu konu ile alakalı koşullara uygun çevre politikaları geliştirir ve bunları etkin şekilde uygulamasını hedefler.
• Pirteks, doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanır, israf edilmesini engelleyici tedbirler alır.
• Pirteks, faaliyetleri sonucunda oluşan atıkları ve her türlü kirliliği denetim altında tutar; bu konuda tayin edilmiş standartlara ve mevzuata en uygun şekilde hareket eder.
• Pirteks, çalışanlarına çevre bilinci kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler içerisinde bulunur.

1.6 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği

• Pirteks, her türlü araç, gereç ve prosedür ile önlem alarak, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı ilke haline getirmiştir.
• Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket eder ve gerekli önlemleri alır.
• Pirteks çalışanları, iş yeri ya da işçiler bakımından tehlike oluşturabilecek veya yasadışı olan hiç bir eşya ya da maddeyi iş yerinde bulunduramaz.

1.7 Davetlere Katılım

PİRTEKS, iş ilişkilerinde bulunulan veya bulunulma olasılığı taşıyan kişi veya kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık konferans, resepsiyon, tanıtım etkinliği, seminer, vb. dışındaki, karar almada etkileyici olan veya öyle algılanabilecek yurt içi ve yurt dışı davetlere katılım, firma yetkilileri onayına bağlıdır.

1.8 Rekabet ve Rakip İlişkileri

• Pirteks, rekabetin korunması ile ilgili tüm mevzuata ve yetkili makamların kararlarına uyar.
• Pirteks, kamuoyuna, rakipleri ve onların yöneticileri aleyhine olumsuz beyanatta bulunmaz.
• Pirteks, diğer şirketlerle ilgili bilgilere ulaşma konusunda, yasadışı veya etik olmayan kanallara başvurmaz, firma çalışanlarının bu yollara başvurmasını engeller.
• Pirteks, belirli bir piyasada tek başına ya da diğer firmalarla birlikte hakim durumda olduğu durumlarda, bu hakim durumunu olumsuz şekilde kullanmaz.
• Pirteks, rakipleriyle, piyasa koşullarını beraber belirlemeye yönelik işbirliği içerisinde ve bilgi alışverişinde bulunamaz.

2. Hediye Kabulü Ve Hediye Verilmesi

Firmamız ile iş ilişkisi oluşturmak ya da devam ettirmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kurumlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde aşağıdaki kurallar geçerlidir.

• Pirteks, ticari gelenek, örf ve adetlere en uygun şekilde verilen veya promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı algısını doğurabilecek, bağımlılık ilişkisine sebep olabilecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif etmez.
• Pirteks, müşterilerden, tedarikçilerden uygunsuz olarak algılanabilecek hiçbir indirim ya da çıkar talep etmez, bunun gibi şeyleri üçüncü kişilere teklif etmez, kendisine teklif edilmiş olsa da kabul etmez.
• Pirteks’in bilgisi dışında şirkete ulaşan hediyeler, eğer mümkünse sahibine iade edilir, değilse çalışanlara eşit olarak paylaştırılır, paylaştırılması mümkün değilse adil bir kura yöntemi ile çalışanlara dağıtılır.

2.1 Çalışanların Yükümlülükleri

• Tüm çalışanlar Pirteks Etik İş Davranışları Politikasını baştan sona, eksiksiz okumalı ve belirlenen yükümlülüklere uymayı taahhüt etmelidir,
• Etik kurallar ve benzer düzenlemelerde belirtilen sorumluluklarını anlamalı, kabul etmeli ve gerçekleştirmelidir; işlerini yaparken etik davranışı alışkanlık haline getirerek özümsemelidir,
• Kendileri ya da bir başkası etik kuralları ihlal ettiğinde veya buna zorlandığında durumu hiç vakit kaybetmeden üst yönetimine raporlamalıdır.

2.2 Ayrımcılık ve Taciz

• Pirteks, tüm çalışanlara ve kurumlara; dil, din, ırk, cinsiyet, kültür, bakış açısı ayrımı yapmaksızın eşit mesafede durur. Farklılıkların saygı ve hoşgörü ile karşılanarak kabul edildiği bir çalışma ortamı sunar. Tüm çalışanlarından da bu şekilde davranmalarını bekler.

2.2 Çalışan Hakları

• Pirteks, çalışanlarının özlük haklarının tam, doğru ve zamanında iletilmesini sağlar.
• Pirteks, iş hedefleri ve şirketin rekabet gücünün yanında, çalışanlarının kişisel gelişimini önemser ve bu yönde gereken bütün adımları atar.
• Pirteks, çalışanlarına dürüstlüğü, tutarlılığı, saygıyı, güven ve sorumluluk değerlerinin hakim olduğu; her çalışanın kendini ifade edebileceği, verimli, mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sunar.
• Pirteks, çalışanlarının gönüllü katılım esasına dayalı sosyal faaliyetlerde bulunmalarını destekler ve öncülük eder.

2.3 Disiplin Uygulaması

Etik Davranış Kural ihlalleri sonrasında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır;

• Etik davranış kural ihlalinde suistimal yoksa ya da dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğan, tolere edilebilir bir kural ihlali söz konusu ise; olayın etkisine uygun sözlü veya yazılı uyarı yapılır.
• Eğer bilerek yapıldığı tespit edilen bir suistimal söz konusu ise; iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca işten çıkarma ve gerekli görülürse kanuni işlem başlatma yoluna gidilir. Bu gibi durumlarda kişinin geçmişte yaptığı faydalı işler kati suretle dikkate alınmaz.